قانون ۲ عدد پیتزا چیست؟

0 

هر چه تعداد نفرات تیم کاری بیشتر باشد سطح سازندگی تیم کمتر می شود و بیشتر شرکت کنندگان در جلسات به جای این که ایده ها و نظرات شخصی خودشان را بیان کنند با یکدیگر به مخالفت می پردازند.

جف بزوس مدیر عامل شرکت آمازون راه حلی برای این مشکل پیدا کرده است. او قانون ۲ عدد پیتزا را طرح کرده است. این قانون می گوید تعداد تیم کاری باید به قدری باشد که بتوان با ۲ عدد پیتزا آن ها را سیر کرد.

در واقع بزوس توصیه می کند که جلسات باید تنها در شرایط ضروری تشکیل داده شود.

در جمع های بزرگ تر نمی توان ارتباط سازنده و معنا داری با دیگران پیدا کرد بنابراین سطح ارتباطتان را سطحی انتخاب می کنید. هر چه تعداد نفرات تیم کاری کمتر باشد ارتباط موثرتر می شود، پریشانی حواس ایجاد نمی شود و اعضای تیم سعی می کنند خلاق تر باشند.

این تصور اشتباهی است که با افزایش تعداد نیروی انسانی، کسب و کار رشد می کند. این تنها یک تله ذهنی است که مشکلات فردی را افزایش می دهد و آسیب پذیری تیم در مقابل مشکلات را بیشتر می کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه