ترجمه و بررسی آهنگ Pray از Sam smith

0 

” Pray ” دومین سینگل از آلبوم The Thrill of it All سم اسمیت است. آهنگ ترکیبی است از تاثیرات انجیلی و بیتِ هیپ هاپ.

سم اسمیت درباره این آهنگ به Billboard گفته: من پنج روز را در موصل گذراندم و وقتی برگشتم بسیار خجالت زده بودم که چقدر کم درباره زندگی دیگر مردم جهان می دانم. می خواستم درباره آنچه در دیگر مناطق جهان اتفاق می افتد بنویسم و اینکه همیشه این اتفاقات زیبا نیست.

آهنگ سرشار است از انتقاد به خود و احساس شرمساری و گناه. این فرد به تازگی وارد مرحله ای از آگاهی شده و می فهمد قدرتی بالاتر از خودش و هر چیز دیگری وجود دارد.

Pray:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2017/12/Sam_Smith_Pray.mp3


لینک دانلود آهنگ…


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

I’m young and I’m foolish, I make bad decisions

من جوان و احمقم، تصمیمات بدی گرفتم

( این قسمت مرحله رشد بسیاری از ما انسان ها را نشان می دهد که جوانی را چگونه گذراندیم. همه ما روزی جوان بودیم ( و البته همین حالا هم ممکن است باشیم ) و تصمیمات اشتباهی گرفتیم، مثلا افراد اشتباهی را برای وقت گذراندن انتخاب کردیم و یا سبک زندگی اشتباهی را برگزیدیم. همه ما گناهکاریم و انتخاب های اشتباهی داشتیم اما با تمام اینها خدا باز هم خودمان و خانواده مان را دوست دارد. )

I block out the news, turn my back on religion

من جلوی اخبار را می گرفتم ( به اخبار اهمیت نمی دادم )، پشت به دین کرده بودم

( گاهی افراد در شرایطی قرار می گیرند که خود را از زندگی محو می کنند یعنی دیگر به اتفاقاتی که اطرافشان می افتد اهمیت نمی دهند، عقاید معنوی را نادیده می گیرند. اما این کار به حل مشکلات فرد کمک نمی کند بلکه فقط باعث می شود مدتی نسبت به آنها بی حس شود. )

Don’t have no degree, I’m somewhat naïve

هیچ درجه ای ندارم، تا حدی ساده هستم

I’ve made it this far on my own

خودم این را دور کردم

( وقتی یک فرد خود محور می شود فکر می کند خودش از پسِ همه چیز بر می آید. فراموش میکند که یک فرد خودش همه چیز نیست. قبول نکردن کمک و حمایت دیگران نهایتا ما را به هیچ جا نخواهد رساند. ما باید با دیگر انسان ها و خدا رابطه برقرار کنیم. )

But lately, that shit ain’t been getting me higher

I lift up my head and the world is on fire

اما اخیرا، این لعنتی دیگر مرا بالاتر نمی برد

سرم را بالا آوردم و دنیا در آتش بود

( همانطور که گفتم سم پس از سفر به موصل دیدگاهش تغییر می کند و متوجه بی خبریش از دنیا می شود بسیاری از ما نیز به همین شکل هستیم و نمی دانیم اطرافمان چه می گذرد تا جایی که یک روز می فهمیم این وضعیت دیگر باعث رشدمان نیست. )

There’s dread in my heart and fear in my bones

And I just don’t know what to say

ترسی در قلبم است و وحشتی در استخوان هایم

و اصلا نمی دانم چه بگویم

( حالا که چشمانش را باز کرده دچار وحشت شده و زبانش بند آمده. )

Maybe I’ll pray, pray

Maybe I’ll pray

I have never believed in you, no

But I’m gonna pray

شاید دعا کنم، دعا کنم

شاید دعا کنم

من هرگز به تو اعتقاد نداشتم، نه

اما دعا خواهم کرد

( او تازه شروع به ایمان آوردن کرده برای همین از maybe استفاده می کند یعنی هنوز به مرحله اعتقاد نرسیده. ولی این را می داند که دیگر نباید به حال خودش باشد. )

You won’t find me in church (no)

Reading the Bible (no)

I am still here and I’m still your disciple

مرا در کلیسه پیدا نخواهی کرد ( نه )

در حال خواندن انجیل ( نه )

من هنوز اینجا هستم و هنوز شاگردت هستم

( او هنوز به آموزه های دینی رو نیاورده اما به خدا چرا می داند که قدرت خدا فراتر از هر چیز دیگری است اما دعایی که می کند در مکانی خاص و با کتابی خاص نیست. )

I’m down on my knees, I’m beggin’ you, please

I’m broken, alone, and afraid

به زانو در می آیم، التماست می کنم، لطفا

من شکسته ام، تنهام و ترسیده ام

( کسی را ندارد و از ان می ترساندش به همین خاطر به خدا پناه می برد و از او کمک می خواهد. )

I’m not a saint, I’m more of a sinner

I don’t wanna lose, but I fear for the winners

من قدیس نیستم، من از یک گناهکار هم بدترم

من نمی خواهم ببازم، اما برای برنده ها نیز می ترسم

( هیچکس از باخت خوشش نمی آید اما کسی که پیروز می شود نیز درگیری هایی دارد که فکر کردن به آنها هراس انگیز است. )

When I try to explain, the words run away

That’s why I am stood here today

وقتی سعی می کنم توضیح بدهم کلمات فرار می کنند

به همین خاطر است که امروز اینجا ایستاده ام

And I’m gonna pray (Lord), pray (Lord), maybe I’ll pray

Pray for a glimmer of hope

Maybe I’ll pray (Lord), pray (Lord), maybe I’ll pray

I’ve never believed in you, no, but I’m gonna…

و من دعا خواهم کرد ( خدا )، دعا ( خدا )، شاید دعا کنم

دعا برای یک روزنه امید

شاید دعا کنم ( خدا )، دعا ( خدا )، شاید دعا کنم

من هرگز به تو اعتقاد نداشتم، نه، اما می خواهم…

Won’t you call me?

Can we have a one-on-one, please?

مرا صدا نمی کنی؟ ( با من تماس نمیگیری؟ )

می توانیم ملاقات یک به یک داشته باشیم، لطفا؟

( دعا کردن صحبت ما با خدا است و در طول دعا معمولا چیزی از خدا می خواهیم که در زندگی به ما بدهد. البته یک به یک اینجا جلسات روان درمانی و یا اعتراف را نیز به یاد می آورد. )

Let’s talk about freedom

بیا درباره آزادی صحبت کنیم

Everyone prays in the end

Everyone prays in the end

همه در آخر دعا می کنند

همه در آخر دعا می کنند

Oh, won’t you call me?

Can we have a one-on-one, please?

Let’s talk about freedom

Everyone prays in the end

Everyone prays in the end

آه ،مرا صدا نمی کنی؟ ( با من تماس نمیگیری؟ )

می توانیم ملاقات یک به یک داشته باشیم، لطفا؟

بیا درباره آزادی صحبت کنیم

همه در آخر دعا می کنند

همه در آخر دعا می کنند

Oh, I’m gonna pray, I’m gonna pray, I’m gonna pray

Pray for a glimmer of hope

Maybe I’ll pray, pray, maybe I’ll pray

I’ve never believed in you, no, but I’m gonna pray

آه، من دعا خواهم کرد، من دعا خواهم کرد، من دعا خواهم کرد

دعا برای یک روزنه امید

شاید دعا کنم، دعا، شاید دعا کنم

من هرگز به تو اعتقاد نداشتم، نه، اما می خواهم دعا کنم

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه