اولین نمایندگی مدلینگ های مسن در روسیه

0 

ایگور گاوار عکاس اومسک روسیه بنیانگذار اولین نمایندگی مدلینگ برای نسل های بزرگ تر به نام OLDUSHKA در روسیه است. این شرکت به مدت یک سال و نیم است که تاسیس شده و ۴ دفتر نمایندگی در مسکو، سن پترزبورگ، چلیابینسک و اومسک روسیه دارد. مدل های این کمپانی یکی از یکی زیباتر هستند و با دیدن تصاویر آن ها نمی توان گفت کدام یک بهتر از دیگری است.

نینا ایوانونا، ۷۵ ساله

ایرینا دنیسووا، ۸۰ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

ایرینا بلیشوا، ۷۰ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

سرجی آرکتیکا، ۴۵ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

تاتیانا نکلودووا، ۶۱ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

اولگا کوندراشوا، ۷۱ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

ویکتور سوسنفسف، ۷۳ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

والنتینا یاسن، ۶۳ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

ایوان پتکوف، ۵۳ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

نمایندگی مدلینگ مسن ها

والریا، ۷۹ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

گالینا، ۶۹ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

لودمیلا برژکینا، ۶۳ ساله

نمایندگی مدلینگ مسن ها

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه