ترجمه، متن و دانلود آهنگ «میلیون ها سال پیش» از ادل Adele Million Years Ago

0  5,630  
دانلود میلیون ها سال پیش ادل Adele Million Years Ago

دانلود

I only wanted to have fun
فقط میخواستم که خوش بگذرونم

Learning to fly, learning to run
یاد بگیرم که پرواز کنم، یاد بگیرم که بدوم (آزاد باشم)

I let my heart decide the way
به قلبم اجازه دادم که مسیر رو انتخاب کنه

When I was young
وقتی که بچه بودم

Deep down I must have always known
باید خیلی خوب (عمیقا) اینو میفهمیدم که

That this would be inevitable
این میتونه اجتناب ناپذیر باشه

To earn my stripes I’d have to pay
برای اینکه شایستگی هام رو نشون بدم باید بهاش رو بپردازم

And bare my soul
و روحم رو آزاد کنم

شروع کورس

I know I’m not the only one
میدونم که فقط من نیستم

Who regrets the things they’ve done
که از کارهای که اونها کردن افسوس میخوره

Sometimes I feel it’s only me
بعضی وقتها فک میکنم که فقط من اینطوری ام

Who can’t stand the reflection that they see
منی که نمیتونه در مقابل بازتابی اونها می بینن دووم بیاره

I wish I could live a little more
آرزو میکنم بتونم یکم بیشتر عمر کنم

Look up to the sky, not just the floor
نگاهم به آسمون باشه نه فقط به زمین

I feel like my life is flashing by
احساس میکنم زندگیم داره مرور میشه

And all I can do is watch and cry
و تمام کاری که میتونم بکنم اینه که تماشا کنم و گریه کنم

I miss the air, I miss my friends
دلم واسه هوا تنگ شده، دلم واسه دوستام تنگ میشه

I miss my mother; I miss it when
دلم واسه مادرم تنگ شده، دلم تنگ شده واسه وقتی که

Life was a party to be thrown
زندگی یه مهمونی ای بود که برگزار میشد

But that was a million years ago
اما اینها واسه میلیون ها سال قبله

پایان کورس

When I walk around all of the streets
وقتی که تو خیابون ها پرسه میزنم

Where I grew up and found my feet
خیابونهایی که توشون بزرگ شدم و روی پاهام ایستادم

They can’t look me in the eye
حتی نمیتونن توی چشمهام نگاه کنن

It’s like they’re scared of me
انگاری که از من وحشت دارن

I try to think of things to say
سعی میکنم به چیزهایی که میخوام بگم فکر کنم

Like a joke or a memory
مثل یه جک یا یه خاطره

But they don’t recognize me now, in the light of day
اما اونها الان دیگه منو تو روز روشن هم نمیشناسن

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه

6 + ده =